Deník

2018201720162015 – 2014 – 20132008

29. 12. 2014

Kvůli krmítku navštěvujeme studánku i v době, kdy u ní nejde pracovat. Doplníme zrní a změříme teplotu vody, pH a úroveň hladiny. Překvapením bylo zamrznutí části hladiny v prameništi.


14. 12. 2014

Na místo vybrané při minulé návštěvě umísťujeme krmítko vlastní výroby. Pomocí vrutů byla ke stromu nejprve připevněna dřevěná deska, následně k ní bylo menšími vruty uchyceno samotné krmítko. Toto řešení umožní výměnu či opravu krmítka bez dalšího zásahu do živého stromu.


4. 12. 2014

Častým jevem pozorovaným u studánky jsou ptáci, kteří zde pijí. Je tedy vhodné, aby jim to bylo umožněno i po rekonstrukci prameniště. K rozšíření občerstvovacích možností ptactva plánujeme u studánky zřídit ptačí krmítko, které by zvýšilo atraktivitu tohoto místa. Návštěva studánky byla primárně zaměřena na výběr místa, kam bude krmítko umístěno.


21. 11. 2014

Ačkoli se listopad blíží ke konci, počasí je stále natolik teplé, že je možné u studánky pracovat. Čistíme akumulační jímku od spadaného listí a srážkové vody. Také pokračují práce na srovnání terénu v okolí studánky. Kromě odpadků a střepů nalézáme i několik méně obvyklých předmětů; především nepoužitou nábojnici, která upomíná na dobu, kdy nad Akátkami bylo vojenské cvičiště, část lžičky nebo rezavý kapesní nožík.


5. 11. 2014

Období od poslední návštěvy u studánky bylo srážkově méně vydatné, proto neočekáváme výraznější zaplnění akumulační jímky. Okolí je v nepoškozeném stavu, informační leták je na svém místě. Provádíme drobnou údržbu, pravidelná měření, sbírání kamenů na deponii a čištění pramene.


15. 10. 2014

Konečně jsem nechal zalaminovat informační leták, a tak se jej vydáváme umístit nad studánku. K upevnění byl tentokrát použit zelený pár UTP kabelu. Měříme teplotu a úroveň hladiny v prameništi.


9. 10. 2014

Hloubíme provizorní odpadní kanálek od akumulační jímky a zamýšlíme se nad jejím dalším osudem. Voda, která se v ní hromadí, se společně s napadaným listím neustále kazí a hnilobně zapáchá, proto je nutné jímku při každé návštěvě vybírat. Odpadní kanálek umožnil vylévat vodu ihned za jímku, odkud byla kanálkem odvedena pryč.

Dva velké kýble nám usnadňují práci při terénních úpravách, lépe se v nich odnáší zemina a práce na srovnání terénu postupují rychleji. Před koncem návštěvy obdivujeme malého ptáčka, jak se myje ve studánce.


5. 10. 2014

Po delší době se opět vydáváme ke studánce a očekáváme proto odpadky a jiné znečištění od lidí; naneštěstí se nemýlíme a kromě ohniště, pet lahví od piva a množství nedopalků od cigaret nalézáme i plechový pekáč, který patrně posloužil pro přípravu pokrmu v ohništi.

Provádíme běžná měření, tedy teplotu pramene a okolí, pH vody v prameništi a úroveň vodní hladiny v pramenné jímce. Pomocí pily byl odstraněn kmen vyvráceného akátu.


21. 9. 2014

Při poslední návštěvě jsem si všiml, že v akumulační jímce plavou mrtvé žížaly a mrtvý hlodavec, avšak neměl jsem nic, čím bych mohl situaci napravit. První bod programu byl tedy jasný, vybrat akumulační jímku a uhynulé živočichy zahrabat pod zem.

Dále jsem se pokusil za ochrannou zídkou akumulační jímky vysekat do zvětralé skály rýhu, která by zlepšila odvádění vody. Na závěr návštěvy odnáším PET lahev od slazeného nápoje, kterou někdo odhodil do prameniště, a také informační leták s QR kódem, jenž byl pomalován vandaly.


8. 9. 2014

Měl jsem cestu přes Akátky, a tak jsem se zastavil u studánky. Dešťové srážky opět zaplnily akumulační jímku vodou a smrt v ní našlo několik žížal a nějaká myš. Kameny vylovené při minulé návštěvě jsou na svém místě na deponii a snad tomu tak bude i nadále.


29. 8. 2014

Četné deště i přes existenci ochranné zídky zaplnily akumulační jímku vodou. Nějací hloupí lidé do ní naházeli velké kameny určené k opravě obložení prameniště a ze stromů do ní napadalo listí. Přistoupil jsem k jejímu vybrání a vyčištění a část vody posloužila k vyzkoušení, jak funguje nově zbudovaná ochranná zídka. Ukázalo se, že slabým článkem je pouze místo, ze kterého vandalové odstranili kameny.


23. 8. 2014

Vydávám se ke studánce především zkontrolovat, jak si stojí naposledy vytvořená ochranná zídka nad akumulační jímkou. Při příchodu vyruším skupinku asi čtyř nebo pěti dětí. Utečou a já shledávám okolí studánky mírně poškozené, ale ochranná zídka je až na dva odloupnuté kameny v pořádku.

Informační leták byl stržený, nad akumulační jímkou ležel povalený akát a v jímce byly opět naházeny velké kameny. Po okolí studánky jsou poházeny kousky jakési oranžové houby, která vyrostla na akátu nad studánkou a nějaký neukázněný návštěvník ji takto poničil.


6. 8. 2014

Akumulační jímka byla neustála zanášena splachy ze svahu nad ní. Konečně jsme vybudovali opatření, které tomu zabrání. Na stavajícím okraji, který přiléhá ke svahu, byla postavena jednoduchá ochranná zídka z betonu a kamení. Vinou nedostatku betonu není zcela dokončená, avšak je již schopná plnit svoji funkci.


5. 8. 2014

Po dlouhé době návštěva u studánky. Očekáváme nepořádek, poškozené okolí a jiné vandalské činy, avšak jsme příjemně překvapeni prostředím takřka netknutým. Jen u akumulační jímky nalézáme balík reklamních letáků.

Silné deště způsobily částečné naplnění akumulační jímky vodou. V jímce této nalezena byla i ropucha, kterou jsme přemístili do prameniště, neboť sama by nebyla schopna se odtud dostat. Práce se omezily na drobný úklid a čištění prameniště.

Na závěr naší návštěvy zavítal ke studánce pes, který se divoce vykoupal v akumulační jímce a za pár chvil později vběhl i do prameniště.


25. 6. 2014

Dnes jsem si byl vyzvednout smaltovanou tabulku ke studánce s nápisem Kafélanka. Tabulku vyrobila firma Mgr. Bořivoj Koldovský. Až budou dokončeny úpravy praměniště, tabulka nad něj bude připevněna.


22. 6. 2014

Kontrola studánky v období „sucha“. Půda v okolí studánky je prašná a vyprahlá, avšak ve studánce se drží voda. Její hladina je ale o poznání níže než bývá obvyklé.


4. 6. 2014

Cílem krátké návštěvy bylo upevnit nový informační leták na původní místo.


24. 5. 2014

Srovnáváme terén v okolí praměniště a upravujeme svah nad akumulační jímkou.


21. 5. 2014

Už při příchodu je jasné, že něco není v pořádku – u studánky řádili vandalové. Odnesly to především stromy, jsou polámané a mají sloupanou kůru. Do pramene byly naházeny kameny a zřejmě došlo i k pokusu o poškození nově vybudované opěrné zídky.


26. 4. 2014

Obvyklá činnost u studánky zahrnuje především úpravu terénu, čištění akumulační jímky a pramene. Zpestřením této obvyklé činnosti bylo objevení malé ropuchy; možná že jde o jednoho z pulců, kteří sem byli v loňském roce nasazeni.


11. 4. 2014

Další přesouvání zeminy a srovnávání terénu. Z akumulační jímky vyklizeny naházené kameny.


4. 4. 2014

Fotografka Markéta Tichá se rozhodla u studánky pořídit fotografii do svého cyklu domestikovaná krajina. Pokračují práce na terénních úpravách.


28. 3. 2014

Úpravy terénu v okolí studánky by měly zmírnit sklony svahů a tím omezit dešťovou erozi, která se nepříznivě projevuje zanášením akumulační jímky i odpadního kanálku. Množství odpadků, které nalézáme zahrabané v zemi, jsou důkazem, že dříve byl terén jinde. Mezi nejkurióznější nálezy lze zařadit holínku.


22. 3. 2014

U příležitosti mezinárodního dne vody ke studánce umísťuji informační leták s QR kódem, který vede na tyto stránky. Dozvědět se více o QR kódech.


21. 3. 2014

Návštěva u studánky navazuje na práce zahájené v minulém roce, kromě tradičního úklidu pokračujeme v betonování levé opěrné zdi pramenné jímky. Využitím velkých kamenů sice dosahujeme značné úspory betonu, ale ani po této návštěvě stěna není kompletní.


20. 3. 2014

První jarní den patřil návštěvě studánky. Při příchodu nás čekalo milé překvapení v podobě vykácených náletových dřevin a celkové prořezání ostatních stromů. Rovněž byla odstraněna spadená borovice, která byla zaklesnuta do jiného stromu a nebezpečně se klenula nad přístupovou cestou.

Teploměrem jsme změřili teplotu vody ve studánce (7,3°C)a teplotu vzduchu nad hladinou (12,3°C). Na závěr jsme odnesli nějaké odpadky.


8. 1. 2014

Kontrolní návštěva, ač je relativně teplá zima neprovádíme žádné úpravy.


2018201720162015 – 2014 – 20132008
© studanka@kafelanka.cz